STATUT

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Hotelarza

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.    Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Hotelarza  - dalej zwana "Stowarzyszeniem''.

 

2.    Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana sądownie posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

 

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych, 34-500 Zakopane, ul. Partyzantów 1/5.

§ 4

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą "Prawo o stowarzyszeniach" oraz własnym statutem.

§ 5

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

 

§ 6

1.    Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

2.    W miarę posiadanych środków możliwe jest zatrudnienie pracowników, w tym również własnych członków.

 

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 

1.    Integracja absolwentów i sympatyków Hotelarza.

2.    Aktywizowanie środowiska absolwentów na rzecz rozwoju szkoły.

3.    Kultywowanie pamięci i tradycji szkoły.

4.    Promocja osiągnięć szkoły oraz pracy i życia jej absolwentów.

5.    Promowanie i wspieranie bieżącej działalności szkoły.

6.    Działanie na rzecz nauki, kultury i wychowania.

7.    Popularyzacja wiedzy o Władysławie hr. Zamoyskim – patronie szkoły.

8.    Dokumentowanie i popularyzowanie dorobku historycznego i obecnego szkoły.

9.    Wspieranie utalentowanych uczniów.

 

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1.    Współpracę z organami szkoły, władzami oświatowymi i absolwentami.

2.    Aktywizację i organizację środowiska absolwentów.

3.    Organizowanie spotkań dla Członków Stowarzyszenia.

4.    Gromadzenie informacji o losach absolwentów.

5.    Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia.

6.    Pozyskiwanie środków finansowych do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.

7.    Wyszukiwanie darczyńców oraz sponsorów wspierających inicjatywy Stowarzyszenia.

8.    Organizowanie promocji szkoły.

9.    Wspieranie szkoły poprzez przekazywanie pomocy naukowych potrzebnych do podnoszenia jakości pracy szkoły.

10.  Fundowanie stypendiów i pomocy naukowych dla wybitnie uzdolnionych uczniów w miarę posiadanych środków.

11.  Prowadzenie działalności wydawniczej.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1.    Członków zwyczajnych.

2.    Członków honorowych.

 

§ 10

1.     Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub cudzoziemiec, który

a.    ukończył naukę w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub

b.    osoby fizyczne i prawne, które podzielają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia bądź we współpracy z nim, udzielają Stowarzyszeniu pomocy materialnej, organizacyjnej i innej.

2.     Członkiem honorowym może być:

a.    osoba fizyczna i prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia i jego działalność.  

b.    osoba fizyczna i prawna, która wniosła znaczący wkład w rozwój i funkcjonowanie szkoły.

 

§ 11

Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

 

§ 12

Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

 

 

 

§ 13

Każdy członek zwyczajny posiada:

1.    Czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia.

2.    Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

3.    Prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

 

§14

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.    Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele.

2.    Przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

3.    Regularnie opłacić składkę członkowską.

 

§15

Członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.

 

§16

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1.    Rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi.

2.    Śmierci członka.

3.    Wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.    Zaległości w opłacaniu składek członkowskich.

5.    Od decyzji skreślenia przez Zarząd członkowi przysługuje odwołanie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

 

Struktura Organizacyjna

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebrania Członków.

2.    Zarząd Stowarzyszenia.

3.    Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1.    Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2.    Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.

3.    W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin i wtedy uchwały podejmuje się bez względu na liczbę obecnych członków.

4.    Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą w razie potrzeby uzupełnić swój skład w czasie trwania kadencji przez dokooptowanie w ilości nieprzekraczającej ½ składu pochodzącego z wyboru,

§ 19

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3.    Walne Zebranie zwołuje co najmniej raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.

4.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a.    Z własnej inicjatywy.

b.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

c.    Na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

5.    Członkowie są powiadamiani o terminie zebrania oraz proponowanym porządku obrad przez Zarząd drogą elektroniczną lub w wyjątkowych sytuacjach listownie.

 

 

§ 20

W Walnym Zebraniu udział biorą:

1. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.

2. Z głosem doradczym - członkowie honorowi i goście.

 

 

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.    Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2.    Uchwalanie statutu i jego zmian.

3.    Uchwalanie budżetu.

4.    Wybór i odwołanie członków Zarządu.

5.    Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej..

6.    Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

7.    Udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.

8.    Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.

9.    Nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu.

10.  Podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady.

11.  Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 

§ 22

 

1.    W skład Zarząd wchodzą 4 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarbnik.

2.    Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.

 

 

§ 23

1.    Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

2.    Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

3.    Zobowiązania finansowe Stowarzyszenia mogą być zaciągane przez 2 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza lub Skarbnika.

 

 

 

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1.    Realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia.

2.    Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

3.    Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.

4.    Realizacja uchwał Walnego Zebrania

5.    Ustalanie wysokości corocznej składki członkowskiej.

6.    Ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

7.    Zwoływanie Walnego Zebrania.

8.    Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

9.    Prowadzenie dokumentacji.

10.  Opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie.

11.  Sporządzanie sprawozdań z działalności.

 

 

§ 25

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2.    Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.    Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.    Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

3.    Przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami.

4.    Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

§ 27

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

 

 

 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 28

 

1.    Majątek Stowarzyszenia tworzą nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne prawa majątkowe.

2.    Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

3.    Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a.    składek członkowskich.

b.    darowizn, spadków i zapisów,

c.    wpływów z działalności własnej.

 

§ 29

 

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

 

§ 30

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą z tym, że dochód z tej działalności może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§ 31

Niniejszy statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

 

§ 32

1.    Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

2.    Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie.

3.    Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenie przekazuje na rzecz Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem.